• Koncepcja pracy szkoły

    • Koncepcja pracy szkoły

     na lata 2019-2023

      

     Szkoła Podstawowa w Sarbi

      

      

     Koncepcja przyjęta przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 14/2018/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

     Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała dnia 19 lutego 2019 r.

      

     Szkoła Podstawowa w Sarbi

     - mała szkoła dużych możliwości

      

     1. Charakterystyka szkoły

      

     Dane ogólne:

     Szkoła Podstawowa w Sarbi jest niewielką placówką położoną w centrum miejscowości Sarbia, w gminie Czarnków. W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 62 uczniów w 7 oddziałach (klasy I-VII). W obwodzie szkoły znajdują się miejscowości: Sarbia, Sarbka, Brzeźno i Marunowo. Organem prowadzącym jest Gmina Czarnków.

     Szkoła jest bardzo kameralna, panuje w niej rodzinna atmosfera. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej dobrze się znają. Ma to znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa w placówce. Szkoła poprzez udział w licznych imprezach i uroczystościach jest silnie związana ze środowiskiem lokalnym.

     W niedalekiej okolicy znajduje się kilka placówek tego samego typu, stąd ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu oraz konkurencyjności szkoły, a także jej właściwa promocja w środowisku lokalnym tak, by rodzice wybierali Szkołę Podstawową w Sarbi jako najlepszą dla swoich dzieci.

     Kadra szkoły:

     W placówce zatrudnionych jest 14 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Sarbi jest stabilna, wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje, większość posiada przygotowanie do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. Większość nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele chętnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, przygotowują uczniów do konkursów, prowadzą zajęcia pozalekcyjne, angażują się w różnorodne akcje, projekty i przedsięwzięcia, organizują wycieczki.

     W szkole jest zatrudniony pedagog, logopeda oraz pielęgniarka zapewniająca opiekę medyczną.

     Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.

     Baza szkoły:

     W budynku Szkoły Podstawowej w Sarbi znajduje się 7 sal lekcyjnych, biblioteka, kuchnia, pokój nauczycielski oraz toalety. Uczniowie podczas lekcji wychowania fizycznego oraz różnorodnych imprez i uroczystości korzystają z sali wiejskiej. Wszystkie pomieszczenia szkolne są w dobrym stanie technicznym, dostosowane do potrzeb dzieci. Szkoła jest dobrze wyposażona, zaopatrzona w 2 tablice multimedialne, w sali komputerowej znajduje się 12 komputerów, ponadto w każdej klasie znajdują się laptop, rzutnik oraz liczne pomoce dydaktyczne. Sale, w których uczą się klasy I-III są dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów – znajdują się w nich dywany, zabawki oraz odpowiednie pomoce. Szkoła posiada boisko wraz z placem zabaw. Funkcjonuje w niej monitoring oraz szybki Internet dostępny przez wi-fi.

      

     1. Wizja szkoły

      

     Szkoła Podstawowa w Sarbi jest wspólnotą uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, zapewnia wysoki poziom kształcenia, właściwie przygotowuje do życia w społeczeństwie i współczesnym świecie, rozszerza horyzonty, rozwija talenty, zdolności i zainteresowania, a także niweluje deficyty i ograniczenia. Kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne. W szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na wzajemnym szacunku, akceptacji, kulturze osobistej, pomocy i współdziałaniu. Wychowanie młodego człowieka opiera się na uniwersalnych wartościach, jakimi są: dobro, godność, odpowiedzialność, pracowitość i uczciwość.

     Szkoła Podstawowa w Sarbi to placówka otwarta na nowe wyzwania, otoczenie społeczne, czerpiąca z nowych technologii i rozwiązań metodycznych. Szkoła, w której zmiany są wprowadzane w wyniku rozmów, a nie odgórnych dyrektyw. Jej kadrę tworzy zespół osób pozytywnie nastawionych wobec innowacji i zmian, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a także udziału w różnorodnych przedsięwzięciach, akcjach, konkursach, projektach, imprezach i uroczystościach.

     Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie. Społeczność szkolna zawsze aktywnie włącza się w działania na rzecz środowiska lokalnego.

     Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Sarbi są pracowici, samodzielni i zaradni, w twórczy sposób radzą sobie z pojawiającymi się przed nimi problemami i trudnościami, aktywnie i świadomie funkcjonują we współczesnym świecie, odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu, są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę.

      

     1. Misja szkoły

      

     Działalność Szkoły Podstawowej w Sarbi jest ukierunkowana na ucznia. Nauczyciele, ale również inni pracownicy szkoły oraz rodzice, w swojej działalności kierują się dobrem dziecka oraz jego potrzebami.

      

     Jesteśmy szkołą, która zapewnia uczniom:

     • wysoki poziom nauczania,
     • możliwość rozwijania kompetencji kluczowych,
     • możliwość rozwijania zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień,
     • możliwość nauki dwóch języków obcych,
     • motywujący system oceniania,
     • wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości,
     • poszanowanie różnorodności światopoglądowych,
     • opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i socjalnych,
     • atmosferę kształtującą samodzielność, samorządność i zasady demokracji,
     • rozwijanie  poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

      

     Nasza szkoła zapewnia rodzicom:

     • możliwość aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu edukacyjnego i wychowawczego kierunku rozwoju szkoły,
     • wsparcie w wychowywaniu dzieci – zgodne z ich oczekiwaniami i potrzebami (porady, spotkania ze specjalistami, warsztaty dla rodziców i in.),
     • otrzymywanie pełnych informacji o osiągnięciach swoich dzieci,
     • otrzymywanie fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
     • wspieranie działalności Rady Rodziców.

      

     Szkoła zapewnia nauczycielom:

     • możliwość współdecydowania o edukacyjnym i wychowawczym kierunku rozwoju szkoły,
     • możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
     • właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań,
     • odpowiednie wyposażenie, w tym sprzęt multimedialny oraz inne pomoce dydaktyczne.

      

     1. Priorytety pracy szkoły

      

     • Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym.
     • Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się.
     • Wspieranie aktywności uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań.
     • Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
     • Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – stała praca z uczniami zdolnymi oraz wymagającymi wsparcia.
     • Dbałość o bezpieczeństwo.
     • Budowanie partnerskiej relacji z rodzicami uczniów.
     • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
     • Organizowanie procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wniosków z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
     • Zarządzanie szkołą służące jej rozwojowi.

      

     1. Model ucznia i absolwenta

     Uczeń Szkoły Podstawowej w Sarbi:

     • rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne (systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, czyni postępy w nauce, wykorzystuje twórczo czas pracy na lekcji),
     • osiąga wysokie wyniki edukacyjne oraz odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości,
     • rozszerza swoje horyzonty, rozwija zainteresowania,
     • jest uczciwy i lojalny wobec nauczycieli oraz rówieśników,
     • samodzielnie wykonuje zadane prace domowe,
     • jest kulturalny, zna zasady etykiety szkolnej,
     • jest życzliwy w stosunku do otoczenia,
     • reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
     • szanuje godność osobistą własną i innych osób,
     • jest tolerancyjny wobec postaw i zachowań innych osób,
     • jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
     • szanuje mienie szkolne, wyposażenie pracowni, pomoce naukowe wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem,
     • troszczy się o porządek na terenie szkoły,
     • jest ubrany stosownie do wymagań stawianych przez szkołę,
     • wykazuje się godną postawą obywatelską i przestrzega prawa.

      

     Absolwent Szkoły Podstawowej w Sarbi:

     • jest wyposażony w uniwersalne wartości, takie jak: dobro, godność, odpowiedzialność, pracowitość i uczciwość, uznaje je za niepodważalne i kieruje się nimi w dalszym życiu,
     • jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie i współczesnym świecie,
     • jest samodzielny, zaradny, w twórczy sposób radzi sobie z pojawiającymi się przed nimi problemami i trudnościami,
     • samodzielnie się uczy,
     • skutecznie się porozumiewa,
     • prezentuje własny punkt widzenia,
     • umie samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł,
     • rozumie informacje podane różnymi sposobami,
     • wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach,
     • umie współpracować i współdziałać w grupie,
     • zna i stosuje zasady dobrego wychowania,
     • jest tolerancyjny,
     • posiada umiejętność dokonywania samooceny oraz konstruktywnej krytyki,
     • wykazuje postawy asertywne,
     • jest wrażliwy na problemy społeczne i ekologiczne,
     • zna tradycje swojego kraju, środowiska, ma szacunek dla odrębnych tradycji i obyczajów,
     • jest otwarty na postęp technologiczno-cywilizacyjny, sprawnie posługuje się technologią informacyjną,
     • umie określić swoje zainteresowania, możliwości i preferencje w kierunku dalszego kształcenia.

      

      

     1. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach
     1. 1. Kształcenie

     Cele strategiczne:

     • Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
     • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, zgodnie z wiadomościami i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej.
     • Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
     • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
     • Szkoła organizuje procesy edukacyjne uwzględniając wnioski z analizy wyników egzaminów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

      

     Cele szczegółowe:

     • Pełna realizacja podstawy programowej.
     • Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły o zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa.
     • Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie realizowanych strategicznych celów szkoły.
     • Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego ucznia.
     • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
     • Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów.
     • Stosowanie nowatorskich rozwiązań i metod pracy służących rozwojowi uczniów oraz dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.
     • Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się oraz wspieranie ich w trudnych sytuacjach.
     • Systematyczne informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce (wprowadzenie dziennika elektronicznego).
     • Systematyczne badanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów.
     • Monitorowanie i analiza osiągnięć uczniów (także egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz; wykorzystywanie wniosków w celu poprawy efektywności kształcenia.
     • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
     • Współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych w zespołach oddziałowych i przedmiotowych; wzajemna pomoc w zakresie ewaluacji i doskonalenia własnej pracy.

      

     1. 2. Wychowanie i opieka

     Cele strategiczne:

     • Bezwzględne przestrzeganie procedur związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w szkole.
     • Placówka zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych (w tym: dla uczniów zdolnych, rozwijających zainteresowania).
     • Szkoła kształci postawy prozdrowotne, postawy zgodne z normami społecznymi oraz potrzebę kontaktu z szeroko rozumianą kulturą.
     • Szkoła realizuje założenia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego.
     • Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów w sieci.

     Cele szczegółowe:

     • Systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów i procedur związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerw śródlekcyjnych, wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych oraz przejścia ze szkoły na przystanek autobusowy (tam i z powrotem).
     • Diagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów oraz w miarę możliwości dostosowywanie do nich oferty zajęć pozalekcyjnych.
     • Udział dzieci w programach promujących zdrowie, konkursach, akcjach szkolnych.
     • Organizowanie zajęć oraz przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo w sieci, dostrzeganie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz gier komputerowych (profilaktyka cyberprzemocy).
     • Organizowanie przedsięwzięć umożliwiających dzieciom kontakt z różnymi formami kultury, np. wyjazdy do kina, teatru, muzeum.
     • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność charytatywną i społeczną.

      

     1. 3. Kadra pedagogiczna

     Cele strategiczne:

     • Nauczyciele są aktywni i zaangażowani.
     • Nauczyciele posługują się nowymi technologiami i rozwiązaniami metodycznymi w swojej pracy.

     Cele szczegółowe:

     • Motywowanie kadry do stosowania nowoczesnych metod pracy oraz doskonalenia zawodowego.
     • Szkoła zapewnia właściwą organizację pracy oraz odpowiednie wyposażenie.

      

     1. 4. Współpraca ze środowiskiem

     Cele strategiczne:

     • Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
     • Rodzice są partnerami szkoły.
     • Uczniowie są aktywni.

     Cele szczegółowe:

     • Uwzględnianie w działalności szkoły możliwości i potrzeb środowiska.
     • Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
     • Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju uczniów.
     • Zachęcanie rodziców do angażowania się w proces kształcenia dzieci oraz uczestnictwa w życiu szkoły poprzez tworzenie przyjaznego klimatu podczas spotkań.
     • Realizowanie inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.
     • Współdecydowanie rodziców w sprawach szkoły.
     • Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły.
     • Stwarzanie sytuacji, które zachęcają uczniów do działania na rzecz społeczności lokalnej, angażowanie uczniów w realizację różnorodnych przedsięwzięć.

      

     1. 5. Systematyczna poprawa bazy materialnej szkoły

     Cele strategiczne:

     • Stałe rozbudowywanie i unowocześnianie bazy szkoły.

     Cele szczegółowe:

     • Diagnozowanie potrzeb szkoły w zakresie dalszego unowocześniania bazy dydaktycznej.
     • Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz poszczególnych klasopracowni.
     • Bieżąca modernizacja oraz uzupełnianie bazy multimedialnej (sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, ekrany, rzutniki, tablety, oprogramowanie itd.).
     • Dostosowanie pomieszczeń w celu przyjęcia uczniów klasy VII i VIII.
     • Zagospodarowanie boiska szkolnego.

      

     1. 6. Promocja szkoły

     Cele strategiczne:

     • Szkoła jest rozpoznawalna w środowisku lokalnym, ma swoją markę.

     Cele szczegółowe:

     • Prezentowanie i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach (portale społecznościowe, strona internetowa, media).
     • Udział społeczności szkolnej w życiu środowiska lokalnego (organizacja oraz udział w imprezach, uroczystościach itp.).
     • Udział uczniów (z sukcesami) w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach.

      

     1. 7. Zarządzanie szkołą

     Cele strategiczne:

     • Zarządzanie szkołą powinno służyć jej rozwojowi.
      • Unowocześnianie pracy szkoły w celu poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz tworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.

     Cele szczegółowe:

     • Unowocześnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez wzbogacanie i unowocześnianie bazy szkoły.
     • Wykorzystywanie wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
     • Wprowadzanie technologii informacyjnej w różne sfery życia szkoły, przede wszystkim w proces dydaktyczny.
     • Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju zawodowego nauczycieli.
     • Pozyskiwanie partnerów, sponsorów.
     • Pozyskiwanie środków zewnętrznych (np. granty, projekty).
     • Dostosowywanie warunków szkoły do bieżących potrzeb.

      

     1. Podsumowanie i sposoby ewaluacji koncepcji pracy szkoły

     Szkoła Podstawowa w Sarbi jest małą szkołą dużych możliwości. Bazując na najlepszych osiągnięciach przeszłości śmiało kroczy w przyszłość rozwijając to, co najlepsze, usprawniając to, co sprawdzone, czerpiąc z nowości oraz uwzględniając potrzeby wszystkich członków swojej społeczności. Jej celem jest kształcenie i wychowywanie ludzi gotowych do odnoszenia sukcesów.

     Koncepcja szkoły powstała w celu zagwarantowania optymalizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Ze względu na stale zmieniające się warunki funkcjonowania szkoły, a także potrzeby wszystkich członków jej społeczności koncepcja może być modyfikowana w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i możliwości. Znaczący wpływ na realizację koncepcji mają czynniki finansowe i organizacyjne w dużym stopniu niezależne od samej szkoły. Szanse powodzenia opisanych w koncepcji działań zależne są między innymi od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

     Monitorowanie realizacji planu działań będzie prowadzone na bieżąco poprzez:

     • obserwacje,
     • pozyskiwanie opinii ustnych (m.in. rodziców, środowiska lokalnego, nauczycieli),
     • analizę dokumentacji (wytworów uczniów, dokumentacji nauczycieli, rodziców, Rady Pedagogicznej, dyrekcji),
     • analizę wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.

     W wyniku ewaluacji prowadzonych działań koncepcja będzie mogła być modyfikowana zgodnie z potrzebami oraz warunkami funkcjonowania placówki.