• Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

   • Zaktualizowano: 25.08.2022 r.

     

    PROCEDURY FUNKCJONOWANIA

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MISTRZÓW SPORTU w SARBI

    W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

     

     

    1. PODSTAWA PRAWNA

     

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) - § 18,

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),

    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679),

    • Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny z dn. 4 kwietnia 2022 r.

     

    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     

    1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej im. Mistrzów Sportu w Sarbi, zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor: Małgorzata Wylegała.

    2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę placówki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

    3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

    4. W miarę możliwości należy zachowywać dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczać gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

    5. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

     
    1. WSTĘP DO SZKOŁY - ZASADY ORGANIZACJI

     

    1. Obowiązuje zakaz wstępu na plac zabaw oraz boisko szkolne osobom postronnym (tylko uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice uczniów). Informacja o zakazie jest umieszczona przy wejściu na teren boiska oraz bezpośrednio przy placu zabaw.

    2. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w budynku szkoły do niezbędnego minimum, (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, przebywają w wyznaczonych obszarach). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, a szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.

    3. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły (w tym rodzice uczniów) powinny zachować higienę rąk – umyć lub zdezynfekować ręce.

    4. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko do szkoły musi być zdrowa.

    5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obowiązujących w szkole.

    6. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

    7. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.

    8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie uczniów.

     

    1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

     

    1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mistrzów Sportu w Sarbi są podzieleni na dwie grupy:

    1. klasy I-III,

    2. klasy IV-VIII.

    1. Każda z grup ma wyznaczoną strefę, w której może przebywać w czasie pobytu w szkole:

    1. klasy I-III - parter,

    2. klasy IV-VIII - I piętro.

    Uczniowie danej klasy korzystają z toalet w wyznaczonej dla nich strefie.

    1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

    2. Organizacja przerw:

    1. Uczniowie na boisku szkolnym przebywają w wyznaczonych strefach:

    • Klasy I-III – w obrębie placu zabaw

    • Klasy IV-VI – w obszarze tablicy kredowej

    • Klasy VII-VIII – w obszarze ławek w pobliżu magazynku lub: w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych - na holu szkolnym na określonym dla danej klasy piętrze.

    1. Po skończonej przerwie uczniowie wchodzą do budynku dopiero w momencie, gdy przyjdzie po nich nauczyciel, z którym będą mieli lekcję. Do tego czasu pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego.

    1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

    2. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

    3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

    4. Uczniowie podchodzą do swoich szafek na korytarzu szkolnym pojedynczo lub z zachowaniem odpowiednich odległości. Uczniowie danej klasy mają przydzielone swoje szafki z zachowaniem odstępów (np. co druga).

    5. W celu zapewnienia sposobów szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia, rodzice/opiekunowie, których dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach, są zobowiązani do poinformowania wychowawców o aktualnych numerach telefonów oraz adresach e-mailowych.

     

    1. ORGANIZACJA ŻYWIENIA

     

    1. Korzystanie z posiłków (obiady) odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku w wyznaczonym pomieszczeniu.

    2. Dostawca cateringu zobowiązany jest dostarczać pojemniki i sztućce jednorazowe. Pracownicy obsługi są zobowiązani zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

     

    1. PROCEDURY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SZKOŁY

     

    1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

    2. Pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

     

    1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

     

    1. W szkole wyznacza się miejsca wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w których będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

    2. Pomieszczenia, w których przebywała w izolacji osoba z objawami chorobowymi po opuszczeniu ich przez osobę z objawami, są myte i dezynfekowane.

    3. Pracownicy szkoły:

    1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika szkoły, pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

    2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy:

    • niezwłocznie odsunąć go od pracy,

    • jeżeli zaistnieje taka potrzeba – wezwać pomoc medyczną,

    • obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

     

    1. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

     

    1. Wszystkie osoby przebywające w szkole powinny regularnie myć ręce wodą z mydłem. Nauczyciele powinni dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

    2. Wszystkie osoby przebywające w szkole powinny podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

    3. Nauczyciele powinni na bieżąco przypominać dzieciom i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

    4. Zobowiązuje się nauczycieli do wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, w razie potrzeby także w czasie zajęć. Części wspólne (korytarze) również są wietrzone co najmniej raz na godzinę – zobowiązani są do tego pracownicy obsługi.

    5. Pracowników obsługi zobowiązuje się do utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów, włączników.

    6. Pracownicy obsługi są zobowiązani do przeprowadzania bieżącej dezynfekcji toalet.

    7. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

    8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

    9. W sali, w której przebywają dzieci należy dokładnie czyścić sprzęt, meble, zabawki, sprzęt sportowy. Za utrzymanie czystości pomocy i zabawek, w tym tabletów i robotów, po każdorazowym zakończeniu zajęć, odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów korzystający z tych pomocy.

    10. Pracowników obsługi zobowiązuje się do codziennego rejestrowania prac porządkowych w rejestrach i kartach zgodnie z obowiązującą dokumentacją dobrej praktyki higienicznej.

    11. Dyrektor szkoły na bieżąco monitoruje wietrzenie sal i korytarzy oraz wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

    12. Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za regularne opróżnianie i czyszczenie koszy na odpady.