• RODO

    • Klauzula informacyjna

     Szanowni Państwo!

      

     Szkoła Podstawowa w Sarbi, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów o samorządzie gminnym oraz systemie oświaty oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      

     Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Sarbi reprezentowana przez Dyrektora SP- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

      

     Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Szkole Podstawowej w Sarbi realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail:  kontakt@smart-standards.com lub  jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

      

     Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

      

     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.

      

      

      

     UWAGA

     Szkoła Podstawowa w Sarbi przetwarza dane osobowe na następującym/ch portalu/ach społecznościowym/ch:

     Facebook

     co oznacza  automatyczne przetwarzanie danych oraz ich profilowanie przez właściciela portalu oraz przekazywanie danych osobowych tj. np. wizerunek - udostępnionych na tym portalu/ach - do Państw Trzecich (poza obszar UE).

      

     KONSTYTUCJA RP

     DYREKTYWA DOTYCZĄCA PRZEPŁYWU INFORMACJI MIĘDZY ORGANAMI

     DYREKTYWA RODO

     RODO A MONITORING WIZYJNY

     WYTYCZNE W SPRAWIE KAR

     WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGODY, W TYM ZGODY MAŁOLETNIEGO

     WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH