• Plan Pracy Szkoły

    •  

     Plan pracy szkoły

     na rok szkolny 2023-2024

      

     Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi

     Mała szkoła dużych możliwości

      

      

     1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

     • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,
      w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

     • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu
      u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia
      w rodzinie.

     • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

     • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

     • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego
      w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz-
      i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

     • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

     • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

     • Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

      

     1. Priorytety pracy szkoły

     • Dbałość o bezpieczeństwo.

     • Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym.

     • Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się.

     • Wspieranie aktywności uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań.

     • Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

     • Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – stała praca z uczniami zdolnymi oraz wymagającymi wsparcia.

     • Budowanie partnerskiej relacji z rodzicami uczniów.

     • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

     • Organizowanie procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wniosków z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

     • Zarządzanie szkołą służące jej rozwojowi.

      

      

     1. Priorytety szkoły na rok szkolny 2023/2024

      

     • Podniesienie jakości kształcenia poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, w tym zakupionych w ramach „Laboratoriów przyszłości”.

     • Zintensyfikowanie działań zmierzających do lepszego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

     • Zintensyfikowanie działań i zwiększenie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, zwłaszcza tej udzielanej uczniom pochodzącym
      z Ukrainy.

     • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

     • Promowanie placówki poprzez modernizację i systematyczną aktualizację strony www oraz Facebooka (zamieszczanie aktualnych wydarzeń).

     • Kształtowanie u uczniów krytycznej postawy wobec treści publikowanych w Internecie, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu.

      

     1. Kalendarz roku szkolnego

      

     1.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     4 września 2023 r.

     2.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 grudnia – 1 stycznia 2024 r.

     3.

     Koniec pierwszego semestru

     26 stycznia 2024

     4.

     Ferie zimowe

     12 lutego – 25 lutego 2024 r.

     5.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

     6.

     Egzamin ósmoklasisty

     14-16 maja 2024 r.

     7.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     21 czerwca 2024 r.

     8.

     Ferie letnie

     22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.


      

     1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

                      2-3 listopada (Wszystkich Świętych)

                      2 maja (Święto Flagi)

                      14 - 16 maja (egzamin ósmoklasisty)

                      31 maja (dzień po Bożym Ciele)

                      18 czerwca (pisanie świadectw)

      

      

     1. Harmonogram zebrań z Rodzicami

      

     1.

     Zebranie z rodzicami – organizacja roku szkolnego

     19 września 2023r.

     2.

     Zebranie z rodzicami – informacje o zagrożeniach

     12 grudnia 2023 r.

     3.

     Zebranie z rodzicami – podsumowanie
     I semestru

     6 lutego 2024 r.

     4.

     Zebranie z rodzicami – informacje o zagrożeniach

     14 maja 2024 r.

      

                        Wszystkie zebrania z rodzicami odbywają się we wtorki:

                         Kl. I-III – godz. 16.30

                         Kl. IV-VIII – godz. 17.00